خدمات طراحی و مهندسی پایه و اصولی

 

طراحی دستگاه ها و مدارهای فرآوری و ارائه نقشه های با مشخصات جزئی و فنی مربوط به انتخاب نوع قطعات، تست های فنی، آنالیزهای کمی و کیفی، ارائه نقشه های جانمائی دو بعدی و سه بعدی همراه با فلوشیت موازنه جرم مواد، نقشه های عمران، برق، مکانیک و محاسبات طراحی ، ساخت و موازنه جرم مواد بخشی از تعهدات شرکت به مشتریان می باشد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات طراحی و مهندسی پایه و اصولی