مطالعات اولیه و توجیه پذیری پروژه ها و طرح ها

بحث بررسی فنی و اقتصادی پروژه ها و اطمینان از سودآور بودن فرآیند قبل از اقدام به راه اندازی واحد تولید امری قطعی و اجتناب ناپذیر است. بنابراین بررسی همه جانبه اقتصادی پروژه ازقبیل حجم سرمایه گذاری اولیه، میزان تجهیزات مورد نیاز، هزینه های جاری، جانمائی و حمل ونقل و سایر فاکتورها می بایست با  دقت ارزیابی و محاسبه گردد. آگاهی از نوسانات قیمت بازار داخل و خارج برای ماده معدنی، بررسی دقیق نیاز داخل و خارج کشور، رصد و پیش بینی قیمت برای چند سال آتی، محاسبه دقیق نرخ و زمان بازگشت سرمایه در توجیه اقتصادی پروژه می بایست لحاظ گردد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مطالعات اولیه و توجیه پذیری پروژه ها و طرح ها